Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 25
Số lượng câu trả lời 40
Điểm GP 0
Điểm SP 3

Người theo dõi (3)

mạnh
Tống Khánh Linh

Đang theo dõi (5)

Y
Y
Lê Phúc Tiến
Minh An
Vũ Minh Tuấn

Dòng thời gian