Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 6
Số lượng câu trả lời 15
Điểm GP 1
Điểm SP 10

Người theo dõi (8)

Hoàng Đức Minh
Kuroko Tetsuja
Vương Tuấn Khải
Khoa Nguyen

Đang theo dõi (12)

Kuroko Tetsuja
G.Dr
Cỏ Bốn Lá