Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 9
Số lượng câu trả lời 4
Điểm GP 0
Điểm SP 9

Người theo dõi (1)

Đặng Khánh Duy

Đang theo dõi (3)

Dòng thời gian