Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Phòng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 81
Số lượng câu trả lời 406
Điểm GP 2
Điểm SP 232

Người theo dõi (221)

Bùi Thị Hoa
TĐD

Đang theo dõi (355)