Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 76
Số lượng câu trả lời 1387
Điểm GP 131
Điểm SP 1620

Người theo dõi (235)

Đang theo dõi (29)

Thiên Dương
Eri
Eri