Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 49
Số lượng câu trả lời 2544
Điểm GP 806
Điểm SP 4299

Người theo dõi (663)

Thư Phan
heart beat
WB102
Ice Tea
Vũ Hoàng Lan

Đang theo dõi (0)