Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 50
Số lượng câu trả lời 2544
Điểm GP 805
Điểm SP 4218

Người theo dõi (662)

Vũ Hoàng Lan
ưgwhw
Ngoc Minh Tran

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian


Câu trả lời:

\(21,\frac{2}{x-1}\le\frac{5}{2x-1}\left(x\ne1;x\ne\frac{1}{2}\right)\)

\(\Leftrightarrow\frac{2}{x-1}-\frac{5}{2x-1}\le0\)

\(\Leftrightarrow\frac{4x-2-5x+5}{\left(x-1\right)\left(2x-1\right)}\text{≤}0\)

\(\Leftrightarrow\frac{-x+3}{\left(x-1\right)\left(2x-1\right)}\text{≤}0\)

x -x+3 x-1 2x-1 VT -∞ +∞ 1/2 1 3 0 0 0 | | || | | || | | 0 - + + + + + - - - + + + + + + - -

Vậy \(\frac{-x+3}{\left(x-1\right)\left(2x-1\right)}\le0\Leftrightarrow x\in\left(\frac{1}{2};1\right)\cup[3;+\text{∞})\)

23,24 tương tự 21

\(25,2x^2-5x+2< 0\) (1)

Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}2x^2-5x+2=0\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=2\\x=\frac{1}{2}\end{matrix}\right.\\a=2>0\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\frac{1}{2}< x< 2\)

\(26,-5x^2+4x+12< 0\)

\(\left\{{}\begin{matrix}-5x^2+4x+12=0\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=2\\x=-\frac{6}{5}\end{matrix}\right.\\a=-5< 0\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x>2\\x< -\frac{6}{5}\end{matrix}\right.\)

\(27,16x^2+40x+25>0\)

\(\left\{{}\begin{matrix}16x^2+40x+25=0\Leftrightarrow x=-\frac{5}{4}\\a=16>0\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow x\ne-\frac{5}{4}\)

\(28,-2x^2+3x-7\ge0\)

\(\left\{{}\begin{matrix}-2x^2+3x-7=0\left(vo.nghiem\right)\\a=-2< 0\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow-2x^2+3x-7< 0\) ∀x

=> bpt vô nghiệm

\(29,3x^2-4x+4\ge0\)

\(\left\{{}\begin{matrix}3x^2-4x+4=0\left(vo.nghiem\right)\\a=3>0\end{matrix}\right.\)

=> \(3x^2-4x+4>0\) => bpt vô số nghiệm

\(30,x^2-x-6\le0\)

\(\left\{{}\begin{matrix}x^2-x-6=0\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=3\\x=-2\end{matrix}\right.\\a=1>0\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow-2\le x\le3\)