Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 16
Điểm GP 1
Điểm SP 9

Người theo dõi (15)

Đang theo dõi (14)

Miinhhoa
Kieu Diem
Thảo Phương
Trần Diệu Linh