Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Phòng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 5
Điểm GP 1
Điểm SP 4

Người theo dõi (6)

Đang theo dõi (8)

Dòng thời gian