Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 60
Số lượng câu trả lời 161
Điểm GP 9
Điểm SP 208

Người theo dõi (107)

Đang theo dõi (324)