Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 91
Số lượng câu trả lời 611
Điểm GP 41
Điểm SP 659

Người theo dõi (290)

Đang theo dõi (75)

Kirigawa Kazuto
An Nguyễn
Nguyễn Huy Tú
Phạm Mỹ Dung