Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 209
Số lượng câu trả lời 387
Điểm GP 5
Điểm SP 179

Người theo dõi (126)

Đang theo dõi (37)