Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 31
Số lượng câu trả lời 155
Điểm GP 1
Điểm SP 61

Người theo dõi (13)

Đang theo dõi (19)