Anime, Manga, Game, Otaku, Vocaloid, Music, v.v

Anime, Manga, Game, Otaku, Vocaloid, Music, v.v

  • Số câu hỏi 1
  • Số câu trả lời 138
  • Điểm thành tích 16GP 108SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Chưa cập nhật


Địa chỉ

Thị xã Phủ Lý, Hà Nam

Liên kết