Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 401
Điểm GP 31
Điểm SP 187

Người theo dõi (4)

Huy Jenify
Thanh Trang
MasterCluck24
Dũng Kiều

Đang theo dõi (2)

Akai Haruma