Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 53
Số lượng câu trả lời 10
Điểm GP 1
Điểm SP 1

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (1)

Violet

Dòng thời gian