Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 28
Số lượng câu trả lời 211
Điểm GP 2
Điểm SP 87

Người theo dõi (19)

Đang theo dõi (24)