Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 4
Số lượng câu trả lời 4
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (2)

Sone Yoonsic
Hà Đức Thọ

Đang theo dõi (4)

Sigma
Akai Haruma
Hồng Phúc