Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 208
Số lượng câu trả lời 6100
Điểm GP 1635
Điểm SP 3540

Người theo dõi (266)

Đang theo dõi (52)

Thu Hồng
Minh Hồng
Mai Hiền
Thái Dương
Thảo Phương