Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 88
Số lượng câu trả lời 5997
Điểm GP 1807
Điểm SP 4477

Người theo dõi (409)

Anh Thư Bùi
H_333
Duy Đạt

Đang theo dõi (12)