Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Long An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 16
Số lượng câu trả lời 49
Điểm GP 8
Điểm SP 24

Người theo dõi (10)

Đang theo dõi (2)