Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 12
Số lượng câu trả lời 102
Điểm GP 5
Điểm SP 85

Người theo dõi (3)

Mr 9323
Cát Lâm Nguyễn
Trần Anh Duy

Đang theo dõi (1)

Cát Lâm Nguyễn