Hệ thống cấp bậc của hoc24

HỆ THỐNG CẬP BẬC THÀNH VIÊN CỦA HOC24 ĐƯỢC TÍNH NHƯ SAU

 

ĐIỂM GP CẤP BẬC
0GP  
10GP  
20GP  
40GP  
60GP  
100GP  
150GP  
200GP  
300GP  
500GP  
700GP   
1000GP   
1500GP   
2500GP   
4000GP