Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 25
Số lượng câu trả lời 47
Điểm GP 1
Điểm SP 12

Người theo dõi (13)

Đang theo dõi (82)