Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 175
Số lượng câu trả lời 353
Điểm GP 4
Điểm SP 191

Người theo dõi (13)

Trình Nguyễn
Nhi Lâm
khánh đan

Đang theo dõi (14)