Lịch sử thế giới thời nguyên thuỷ, cổ đại và trung đại