Biến đối đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN BẬC HAI

1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn

Với hai biểu thức A, B mà , ta có  tức là:

Nếu  và  thì ;

Nếu A< 0 và  thì .

2. Đưa thừa số vào trong dấu căn

Với  và  thì 

Với A< 0 và  thì 

 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN