Bài 17. Dãy hoạt động hóa học của kim loại

DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC KIM LOẠI

1. Dãy hoạt động hóa học của kim loại là gì?

- Dãy hoạt động hóa học của kim loại là dãy các kim loại được sắp xếp theo chiều giàm dần mức độ hoạt động hóa học của chúng.

Mẹo để ghi nhớ dãy hoạt động hóa học của kim loại hãy học thuộc câu sau:

"Khi Bà Con Nào May Áo Giáp Sắt Nên Sang Phố Hỏi Cửa Hàng Á Phi Âu"

    K   Ba Ca    Na  Mg   Al   Zn    Fe   Ni    Sn    Pb   (H)  Cu    Hg  Ag  Pt Au

2. Ý nghĩa của dãy hoạt động hóa học của kim loại

a. Mức độ hoạt động hóa học của các kim loại giảm dần từ trái sang phải

b. Kim loại đứng trước Mg (K, Ba, Ca, Na) phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường.

             2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

             Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

c. Kim loại đứng trước H tác dụng với dung dịch axit (HCl; H2SO4 loãng,….) tạo ra H2

             Fe + 2HCl → FeCl2 + H

             Cu + 2HCl → không phản ứng (vì Cu đứng sau H)

d. Kim loại không tan trong nước (từ Mg trở về sau) đẩy được kim loại đứng sau nó ra khỏi dung dịch muối

             Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓

             Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓

Chú ý: Khi cho Na vào dung dịch CuClthì xẩy ra hiện tượng mẩu Na tan dần, có khí thoát ra đồng thời xuất hiện kết tủa xanh lam.(Hiện tượng xẩy ra tương tự với các kim loại K, Ba, Ca)

Giải thích:

Na phản ứng với nước trước:          2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

Sau đó xảy ra phản ứng:                  CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + 2NaCl

 

Luyện tập củng cố Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...