Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 17
Số lượng câu trả lời 105
Điểm GP 4
Điểm SP 82

Người theo dõi (11)

Đang theo dõi (21)