Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 75
Số lượng câu trả lời 930
Điểm GP 391
Điểm SP 984

Người theo dõi (152)

Đang theo dõi (7)