Phép trừ các phân thức đại số - Toán lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Phép trừ các phân thức đại số

Sau khi rút gọn biểu thức \(\frac{2x^2+4}{x^3+1}+\frac{1}{x+1}-\frac{2}{x^2-x+1}\), ta có kết quả là​

  1. \(\frac{x+2}{x^2-x+1}\).
  2. \(\frac{3}{x+1}\).
  3. \(\frac{x-2}{x^2-x+1}\).
  4. \(\frac{x+1}{x^2-x+1}\).

Hướng dẫn giải:

\(\frac{2x^2+4}{x^3+1}+\frac{1}{x+1}-\frac{2}{x^2-x+1}\)
\(=\frac{2x^2+4+x^2-x+1-2\left(x+1\right)}{\left(x+1\right)\left(x^2-x+1\right)}\)
\(=\frac{2x^2+4+x^2-x+1-2x-2}{\left(x+1\right)\left(x^2-x+1\right)}\)
\(=\frac{3x^2-3x+3}{\left(x+1\right)\left(x^2-x+1\right)}\)
\(=\frac{3\left(x^2-x+1\right)}{\left(x+1\right)\left(x^2-x+1\right)}\)
\(=\frac{3}{x+1}\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.