Phép trừ các phân thức đại số - Toán lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Phép trừ các phân thức đại số

Khi thực hiện phép tính \(\dfrac{1}{x-5x^2}-\dfrac{25x-15}{25x^2-1}\), ta có kết quả là​

  1. \(\dfrac{1-5x}{x\left(1+5x\right)}\).
  2. \(\dfrac{1+5x}{x\left(1-5x\right)}\)
  3. \(\dfrac{1}{x}\).
  4. \(\dfrac{25x^2+1}{x\left(1+5x\right)\left(1-5x\right)}\).

Hướng dẫn giải:

\(\dfrac{1}{x-5x^2}-\dfrac{25x-15}{25x^2-1}\)
\(=\dfrac{1}{x\left(1-5x\right)}-\dfrac{25x-15}{\left(5x-1\right)\left(5x+1\right)}\)
\(=\dfrac{1}{x\left(1-5x\right)}+\dfrac{25x-15}{\left(1-5x\right)\left(1+5x\right)}\)
\(=\dfrac{1+5x+x\left(25x-15\right)}{x\left(1-5x\right)\left(1+5x\right)}\)
\(=\dfrac{25x^2-10x+1}{x\left(1-5x\right)\left(1+5x\right)}\)
\(=\dfrac{\left(1-5x\right)^2}{x\left(1-5x\right)\left(1+5x\right)}\)
\(=\dfrac{1-5x}{x\left(1+5x\right)}\)

 

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.