Bài 5b: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số - Toán lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 5b: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Hàm số \(y=\frac{x^2-3x+4}{2x-2}\) có đồ thị là (C). Tiếp tuyến với (C) tại \(A\left(0;-2\right)\) có phương trình

  1. \(x+2y-4=0\).
  2. \(x+2y+4=0\).
  3. \(x-2y-4=0\).
  4. \(x-2y+4=0\).

Hướng dẫn giải:

Phương trình tiếp tuyến của đồ rhị ham số \(y=f\left(x\right)\) tại điểm có hoành độ \(x_0\) là  \(y=f'\left(x_0\right)\left(x-x_0\right)+f\left(x_0\right)\).

Hàm số đã cho là \(y=f\left(x\right)=\frac{x^2-3x+4}{2x-2}\).

Với \(x_0=0\) thì \(f\left(x_0\right)=-2,f'\left(x_0\right)=-\frac{1}{2}\), tiếp tuyến có phương trình \(y=-\frac{1}{2}x-2\Leftrightarrow x+2y+4=0.\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.