Bài 5b: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số - Toán lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 5b: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Cho hàm số \(y=-x^4+6x^2+5\) có đồ thị (C). Các tiếp tuyến không song song với trục Ox, vẽ từ điểm \(A\left(0;5\right)\) đến (C) là

  1. \(y=2\sqrt{2}x+5\) và \(y=-2\sqrt{2}x+5\).
  2. \(y=3\sqrt{2}x+5\) và \(y=-3\sqrt{2}x+5\).
  3. \(y=4\sqrt{2}x+5\) và \(y=-4\sqrt{2}x+5\).
  4. \(y=5\sqrt{2}x+5\) và \(y=-5\sqrt{2}x+5\).

Hướng dẫn giải:

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.