Bài 5b: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số - Toán lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 5b: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số

(C) là đồ thị của hàm số \(y=x^3+4x^2+4x+1\). Tiếp tuyến tại điểm \(A\left(-3;-2\right)\) cắt lại (C) tại điểm M khác điểm A. Tọa độ của M là

  1. \(M\left(1;10\right)\).
  2. \(M\left(-2;1\right)\).
  3. \(M\left(2;33\right)\).
  4. \(M\left(-1;0\right)\).

Hướng dẫn giải:

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.