Bài 30: Lưu huỳnh

Phương Ly

Nung nóng 6,4g lưu huỳnh và 19,5g Zn hoàn thu được chất rắn X cho X tác dụng với HCl 12,6% thu hỗn hợp khí Y và dung dịch Z

a. tính m dung dịch HCl

b.tính dY/H2

c.tính C% chất tan trong dung dịch Z

Mong mọi người trả lời giúp mình với!!!!!!!!!!


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN