Chương I- Cơ học

Linda Linda

Câu 1: Một quả cân có khối lượng 0,78 kg và thể tích 0,0001

a. Tính trọng lượng quả cân.

b. Tính khối lượng riêng của chất làm nên quả cân

Câu 2: đổi các đơn vị sau:

a. 2 km = ....... cm b. 50 mm = ..... m

c. 5 m3 = ...cm3 d. 10 lít = ... cm3

Yến Nguyễn
Yến Nguyễn CTV 1 tháng 5 2020 lúc 9:58

Câu 1: Một quả cân có khối lượng 0,78 kg và thể tích 0,0001

a. Tính trọng lượng quả cân.

P=10m= 10.0,78= 7,8N

b. Tính khối lượng riêng của chất làm nên quả cân

D=m/V= 0,78/0,0001=7800 kg/m3

Câu 2: đổi các đơn vị sau:

a. 2 km = ..200000..... cm b. 50 mm = ..0,05... m

c. 5 m3 = .5000000..cm3 d. 10 lít = 10000... cm3

Bình luận (0)
Trúc Giang
Trúc Giang CTV 30 tháng 4 2020 lúc 14:59

Câu 1:

a) Trọng lượng của quả cân là:

P = 10. m = 10. 0,78 = 7,8 (N)

b) Khối lượng riêng của chất làm nên vật:

\(D=\frac{m}{V}=\frac{0,78}{0,0001}=7800\) (kg/m3)

Vậy:.........................

Câu 2:

a) 2 km = 200000cm

b) 50 mm = 0,05 m

c) 5 m3 = 5 000 000 cm3

d) 10 lít = 10000 cm3

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN