Chương 2: TỔ HỢP. XÁC SUẤT

Tường Nguyễn Thế

Tìm n: \(\frac{1}{C^3_3}+\frac{1}{C^3_4}+\frac{1}{C^3_5}+...+\frac{1}{C^3_n}=\frac{89}{30}\)

Nguyễn Việt Lâm
Nguyễn Việt Lâm Giáo viên 4 tháng 12 2019 lúc 20:01

\(\Leftrightarrow\frac{6}{1.2.3}+\frac{6}{2.3.4}+\frac{6}{3.4.5}+...+\frac{6}{\left(n-2\right)\left(n-1\right)n}=\frac{89}{30}\)

\(\Leftrightarrow\frac{3}{1.2}-\frac{3}{2.3}+\frac{3}{2.3}-\frac{3}{3.4}+...+\frac{3}{\left(n-2\right)\left(n-1\right)}-\frac{3}{\left(n-1\right)n}=\frac{89}{30}\)

\(\Leftrightarrow\frac{3}{1.2}-\frac{3}{\left(n-1\right)n}=\frac{89}{30}\)

\(\Leftrightarrow\frac{3}{n\left(n-1\right)}=-\frac{22}{15}\) (vô lý)

Vậy ko tồn tại n thỏa mãn

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN