Bài 13. Điện năng - Công của dòng điện

Viet Jack

Cho mạch điện như hình vẽ :

Có U = 12V ,\(R_1=6\Omega\) ,\(R_2=9\Omega\) ,trên đèn có ghi :6V - 6W

Có U = 12V ,\(R_1=6\Omega\) ,\(R_2=9\Omega\) ,trên đèn có ghi :6V - 6W

a)Tính điện trở của đèn

b)Tính điện trở đoạn mạch AB và cường độ dòng điện qua mạch chính

c)Tính cường độ dòng điện qua đèn và nhiệt lượng đèn tỏa ra trong 5 phút

Na Cà Rốt
18 tháng 11 2019 lúc 19:37

a.) \(R_{\text{đ}}=\frac{U_{\text{đ}}^2}{P}=\frac{6^2}{6}=6\)Ω

b.) R1đ= \(\frac{R_{\text{đ}}+R_1}{R_{\text{đ}}.R_1}=\frac{6+6}{6.6}=\frac{1}{3}\) Ω

\(R_{12\text{đ}}=R_{1\text{đ}}+R_2=\frac{1}{3}+9=\frac{28}{3}\)Ω

\(I_{AB}=\frac{U_{AB}}{R_{t\text{đ}}\left(R_{12\text{đ}}\right)}=\frac{12}{\frac{28}{3}}=\frac{9}{7}\) (A)

c.) \(I_{\text{đ}}=\frac{U_{\text{đ}}}{R_{\text{đ}}}=\frac{6}{6}=1A\)

\(Q=I^2.R.t=1^2.6.300=1800J\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
18 tháng 11 2019 lúc 22:37
https://i.imgur.com/Z6gLgNK.jpg
Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
18 tháng 11 2019 lúc 20:55

a, Khi đèn sáng bình thường:

\(U_đ=U_{đm}=6V\)

\(P_đ=P_{đm}=6W\)

\(\Rightarrow\) Điện trở của đèn là;

\(R_đ=\frac{U_đ^2}{P_đ}=\frac{6^2}{6}=6\Omega\)

b, Ta có: \(\left(R_đ//R_1\right)ntR_2\)

\(\Rightarrow R_{1đ}=\frac{R_1.R_đ}{R_1+R_đ}=\frac{6.6}{6+6}=3\Omega\)

\(\Rightarrow R_{tđ}=R_{1đ}+R_2=3+9=12\Omega\)

Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính là:

\(I=\frac{U}{R_{tđ}}=\frac{12}{9}=\frac{4}{3}A\)

c, Do \(\left(R_đ//R_1\right)ntR_2\)\(\Rightarrow I_2=I_{1đ}=I=\frac{4}{3}A\)

\(\Rightarrow U_{1đ}=I_{1đ}.R_{1đ}=\frac{4}{3}.3=4V\)

Do \(R_đ//R_1\Rightarrow U_đ=U_1=U_{1đ}=4V\)

\(\Rightarrow I_đ=\frac{U_đ}{R_đ}=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}A\)

Đổi: 5 phút = 300 giây

Nhiệt lượng đèn tỏa ra trong 5 phút là:

\(Q_t=I_đ^2.R_đ.t=\frac{2}{3}.6.300=1200\left(J\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN