Chương IV. Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Linh Lưu

Cho 20,15 g hỗn hợp hai axit hữu cơ (X) có công thức chung là RCOOH tác dụng với dung dịch Na2CO3 (vừa đủ) thu được V lít khí (đktc) và dung dịch muối (Y). Cô cạn dung dịch (Y) thu được 28,95 g muối khan. Hãy tính giá trị của V .

Cẩm Vân Nguyễn Thị
Cẩm Vân Nguyễn Thị 11 tháng 6 2019 lúc 15:52

2RCOOH + Na2CO3→2RCOONa + H2O + CO2

\(\frac{20,15}{M_R+45}\) ------------------>\(\frac{20,15}{M_R+45}\)------------->\(\frac{20,15}{2\left(M_R+45\right)}\)

Mà theo đề bài có: \(n_{RCOONa}=\frac{28,95}{M_R+67}\)

=>\(\frac{20,15}{M_R+45}=\frac{28,95}{M_R+67}\)

=>\(M_R=5,375=>n_{CO_2}=\frac{20,15}{2\left(5,375+45\right)}=0,2\left(mol\right)\)

=>\(V_{CO_2}=0,2.22,4=4,48\left(l\right)\)

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 11 tháng 6 2019 lúc 16:08

2RCOOH + Na2CO3 \(\rightarrow\)2RCOONa + CO2 + H2O

2(R+45)______________2(R+67)

20.15_________________28.95

<=> 28.95*2 (R+45)=20.15*2(R+67)

<=> R= 43/8

nCO2= 20.15/2(R+45)= 20.15/2(43/8+45)= 0.2 mol

VCO2= 0.2*22.4=4.48l

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN