Câu hỏi của Mai Thành Đạt - Hóa học lớp 8

Cho biết khí cacbon đioxit ( còn gọi là khí cacbonic ) là chất có thê làm đục nước vôi trong.Làm thế nào để có thể nhận biết được khí này có trong hơi ta thở ra ?

    Được cập nhật 27/08/2016 lúc 20:30
    4 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.