Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Vân3007

chứng minh mọi số thực x đều là nghiệm của bất phương trình sau

-2x2+ 4x- 10< 0

Luân Đào
4 tháng 5 2019 lúc 12:27

Ta có:

\(-2x^2+4x-10=-2\left(x^2-2x+1\right)-8=-\left(x-1\right)^2-8\le-8< 0\forall x\)

Vậy bất phương trình \(-2x^2+4x-10< 0\) có nghiệm là mọi số thực

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN