Bài 30 : Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

Vân3007

Kể tên các phong trào yêu nước tiêu biểu đầu thế kỉ XX? Cho biết các phong trào này có điểm nào khác nhau?

Phong trào Đông Du( 1905)

Phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục( 1907)

Cuộc vận động duy tân, phong trào chống thuế ở Trung kì( 1908)

Điểm khác

...............................

.................................................

.........................................................................

Tạ Mai Phương
Tạ Mai Phương 2 tháng 5 2019 lúc 21:01
Phong trào Đông Du ( 1905 - 1909 )

Đông kinh nghĩa thục ( 1907 )

Cuộc vận động Duy tân ở Trung Kì ( 1908 ) Phong trào chống thuế ở Trung Kì ( 1908 )
Chủ trương Gianh độc lập dân tộc, xây dựng xã hội tiến bộ Gianh độc lập dân tộc, xây dựng xã hội tiến bộ Nâng cao ý thức tự cường để giành độc lập dân tộc Chống đi phu, chống sưu thuế
Biện pháp đấu tranh

- Bạo động vũ trang

- Cầu viện Nhật Bản

TRuyền bá tư tưởng mới, vận động chấn hưng đất nước

- Mở trường, diễn thuyết

- Tuyên truyền , đã phá phong tục lạc hậu, bỏ cái cũ, cổ động mở mang công thương nghiệp ...

Từ đấu tranh hòa bình, phong trào dần thiên về xu thế bạo động
Thành phần tham gia Nhiều thành phần nhưng chủ yếu là thanh niên yêu nước Đông đảo nhân dân tham gia, nhiều tần lớp xã hội Đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia Đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, chủ yếu là nông dân

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN