Câu hỏi của Trần - Toán lớp 10

giải pt: x+\(\sqrt{x-1}=13\)

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.