Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Kelvin Trần

Chứng minh biểu thức luôn dương: a) A= x2 - 7x + 20 > 0 với mọi x b) B= 2x2 + 5x + 14 > 0 với mọi x (sử dụng hằng đẳng thức đáng nhớ !!)

Lê Thiên Anh
Lê Thiên Anh 11 tháng 9 2018 lúc 21:16

a. A= x2-7x+20 = x2-2*\(\dfrac{7}{2}x+\dfrac{49}{4}+\dfrac{31}{4}\)=(x-\(\dfrac{7}{2}\))2+\(\dfrac{31}{4}\)>0 \(\forall x\)(đpcm)

b. B= 2x2+5x+14=2(x2+2*\(\dfrac{5}{4}x+\dfrac{25}{16}+\dfrac{87}{16}\))=2(x+\(\dfrac{5}{4}\))2+\(\dfrac{87}{8}\)>0(đpcm)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN