Violympic toán 9

Nguyễn Đình Thành

Cho a + b + c = 2018

Chứng minh rằng: \(\dfrac{a^4+b^4}{a^3+b^3}+\dfrac{b^4+c^4}{b^3+c^3}+\dfrac{c^4+a^4}{c^3+a^3}\) \(\ge2018\)

Unruly Kid
Unruly Kid 6 tháng 8 2018 lúc 7:18

Ta chứng minh: \(\dfrac{a^4+b^4}{a^3+b^3}\ge\dfrac{a+b}{2}\Leftrightarrow2\left(a^4+b^4\right)\ge\left(a+b\right)\left(a^3+b^3\right)\Leftrightarrow2a^4+2b^4\ge a^4+ab^3+b^4+ba^3\)

\(\Leftrightarrow a^4+b^4\ge ab^3+ba^3\Leftrightarrow a^3\left(a-b\right)-b^3\left(a-b\right)\ge0\Leftrightarrow\left(a-b\right)\left(a^3-b^3\right)\ge0\Leftrightarrow\left(a-b\right)^2\left(a^2+ab+b^2\right)\ge0\)Bất đẳng thức cuối luôn đúng nên ta có điều phải chứng minh. Áp dụng vào bài, ta có:

\(\dfrac{a^4+b^4}{a^3+b^3}+\dfrac{b^4+c^4}{b^3+c^3}+\dfrac{c^4+a^4}{c^3+a^3}\ge\dfrac{a+b}{2}+\dfrac{b+c}{2}+\dfrac{c+a}{2}=2018\)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN