Luyện tập tổng hợp

Huong Nguyenthi

Bài 2: dựa vào các từ cho sẵn viết thành câu hoàn chỉnh.

1. Peter/ prefer/ play/ computer games/ in his free time.

VTT_ Hoa
29 tháng 10 2020 lúc 19:18

Bài 2: dựa vào các từ cho sẵn viết thành câu hoàn chỉnh.

1. Peter/ prefer/ play/ computer games/ in his free time.

=>Peter prefers to play computer games in his free time

Bình luận (0)
Lê Trang
29 tháng 10 2020 lúc 19:19

Bài 2: dựa vào các từ cho sẵn viết thành câu hoàn chỉnh.

1. Peter/ prefer/ play/ computer games/ in his free time

-> Peter prefers playing computer games in his free time.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN