Bài 2. Con lắc lò xo

Cao Thị Diễm My

Quả cầu khối lượng m gắn vào đầu một lò xo. Gắn thêm vào lò xo vật có khối lượng là m1= 120g thì chu kì dao động của hệ là 0,4s. Lại gắn thêm vật khối lượng m2 = 180g thì chu kì dao động của hệ là 0,5s. Tính khối lượng của quả cầu, độ cứng của lò xo và tần số của hệ (quả cầu+lò xo). Lấy g=π^2=10(m/s^2).

Yehudim
Yehudim 20 tháng 9 2020 lúc 18:49

\(T_1=2\pi\sqrt{\frac{m_1+m}{k}}\Leftrightarrow0,4=2\pi\sqrt{\frac{0,12+m}{k}}\Rightarrow0,2^2=\pi^2.\frac{0,12+m}{k}\)

\(\Rightarrow0,004k-0,12=m\) (1)

\(T_2=2\pi\sqrt{\frac{m_1+m_2+m}{k}}\Leftrightarrow0,5=2\pi\sqrt{\frac{0,12+0,18+m}{k}}\)

\(\Rightarrow0,0625=10.\frac{0,3+m}{k}\) \(\Rightarrow m=0,00625k-0,3\) (2)

Từ (1) và (2) giải hệ phương trình ta tìm được độ cứng k và khối lượng ủa cầu m

Check lại số má giùm em nha

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN