Chương I : Số hữu tỉ. Số thực

Nguyễn Thanh Hằng

2. Rút gọn:

A=\(\frac{2^{10}.13+2^{10}.65}{2^8.104}\)

B=\(\frac{4^6.9^5.6^9.120}{8^4.3^{12}+6^{11}}\)

Nguyễn Ngọc Lộc
Nguyễn Ngọc Lộc CTV 19 tháng 7 2020 lúc 20:51

Ta có : \(A=\frac{2^{10}.13+2^{10}.65}{2^8.104}=\frac{2^{10}\left(13+65\right)}{2^{10}.26}=\frac{78}{26}=3\)

Ta có : \(B=\frac{4^6.9^5.6^9.120}{8^4.3^{12}+6^{11}}=\frac{4^6.9^5.120.6^9}{2^{12}.3^{12}+6^{11}}=\frac{4^6.9^5.6^9.120}{6^{12}+6^{11}}=\frac{6^9.9^5.4^6.120}{6^{11}\left(6+1\right)}\)

\(=\frac{9^5.4^6.120}{6^2.7}=\frac{\left(9.4\right)^5.480}{36.7}=\frac{36^4.480}{7}\)

( câu b đến đây hết rút được gồi / có chi sai thông cảm hen )

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN