Ôn tập cuối học kì II

Đức Hiếu

#8 - Hmm...

Một hợp kim X có chứa thành phần gồm Fe; Cr và Cu. Lấy một lượng hợp kim đem phản ứng với O2. Sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn Y chỉ có Fe3O4; Cr2O3 và CuO. Để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp chất rắn Y cần vừa đủ 2,5l H2SO4 0,72M ta thu được dung dịch Z. Mặt khác chia dung dịch Z làm 4, lấy một phần đem phản ứng với Ni thì thấy lượng tối đa Ni bị hoà tan là 9,7875 gam. Cô cạn 3 phần còn lại ta thu được m(g) chất rắn. Tìm m

Lần này thông qua kiểm định truất lượng rồi còn các bác mò được ra thì em chệu :<

B.Trâm
27 tháng 6 2020 lúc 10:28

Ôi chồi Híu ơi đợt trước mày ra một câu nó trùng y xì trên mạng bây giờ ra câu cho khó vào rồi ko ai làm hehe

Ai biểu mày ra khó quá làm dề không bít oaoa

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Ngọc Thơ
27 tháng 6 2020 lúc 20:48

Mới đi thi về, hôm nay mới onl được.

Xin slot hai ngày nhó :)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thắng

Bài 1: (2 điểm) Trong phòng thi nghiệm có 5 lo hóa chất bị mất nhãn dung 5 dung dịch không màu, gồm: MgCl,, NaOH, BaCl2, Na,SO4, H2SO4. Chỉ đưoc dùng thêm dung dịch phenolphtalein, hãy nêu phương pháp hóa học để nhận biết mỗi dung dịch ở trên? Viết PTHH xảy ra (nếu có)? Bài 2: (3 điểm) Hồỗn hợp A gồm Cu, CACO, Fe,O4. Nung nóng A trong kiện không có không khí, sau một thời gian thu được chất rắn B và khí C. Hòa tan chất rắn B vào một lượng nước dư, thu đuoc dung dịch D và chất rắn E. Cho E vào dung dịch HCl du thu được khí C, dung dịch F và chất rắn G. Cho khí C hấp thụ vào dung dịch NaOH được dung dịch H (dung dịch H tác dụng được với dung dịch CaCl, và dung dịch NaOH). điều Xác định thành phần của B, C, D, E, F, G, H. Viết các PTHH xảy ra? Bài 3: (5 điểm) Hòa tan hoàn hỗn hợp X gồm Cu, Mg vào một lượng vừa đủ dung dịch H;SO, 80% (đặc, nóng) thu được 1,12 lit khí ở điều kiện tiêu chuẩn và dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc thu được kết tủa Z; đem Z nung đến khối lượng không đổi thu được hỗn hợp chất rắn T. ChoT tác dụng với lượng du khí CO nung nóng thu được 2,72 gam hỗn hợp chất rắn I. a) Tính khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp X? b) Cho thêm vào dung dịch Y 8,55 gam nước thu được dung dịch K. Tính nồng độ phần trăm các chất có trong K (coi lượng nước bay hơi không đáng kế) Bài 4: (6 điểm) Hòa tan hết 12 gam hỗn hợp M (gồm một kim loại hóa trị II không đổi và Fe) vào dung dịch HCI 2M có thể tích là 350 ml, sau phản ứng thu được 6,72 dm khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Mặt khác, nếu cho 3,6 gam kim loại hóa trị II không đổi hòa tan hết vào dung dịch H2SO, 0,4M (loãng) có thể tích là 1000 (ml) thì H2SO4 còn du. Xác định tên kim loại hóa trị Il và tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hốn hợp M? Bài 5: (4 điểm) Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ A cần dùng vừa đủ 5,76 gam khí oxi, sau phản ứng chi thu đuợc CO2 và H2O. Toàn bộ sản phẩm

Mn giúp em với ạ em đg cần gấp mà khó quá nên nhờ mn giúp

Em cảm ơn trc ạ

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN