Mạng máy tính và internet

- Là giao thức cho phép hai thiết bị truyền thông trong mạng kết nối với nhau và trao đổi các dòng dữ liệu (đã đóng gói) hoặc thông tin cần truyền.

Bình luận (0)

Câu 19: A

Bình luận (0)

Câu 19: A

Bình luận (0)

Câu 19: A

Bình luận (0)

Câu 19: A

Bình luận (0)

Câu 19: A

  
Bình luận (0)

Câu 19: A

  
Bình luận (0)

Câu 19: A

  
Bình luận (0)

Câu 19: A

  
Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN